Skip links
Drag

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Správce osobních údajů

Společnost MARLO DEVELOPMENT s.r.o., Sídlem: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 01626230, DIČ CZ01626230, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 

III. Zdroje osobních údajů

  • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
  • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
  • popisné údaje (např. bankovní spojení)
  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

 

V. Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.
 

VI. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 

VII. Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.
 

VIII. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost   MARLO DEVELOPMENT s.r.o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.
 

IX. Kontakt

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty: e-mail: gdpr@marlo.cz
 

X. Sdružený správce

Společnost MARLO DEVELOPMENT s.r.o. je sdruženým správcem pro společnosti:

MARLO a.s., BOTEX TRADE s.r.o., MARLO KH s.r.o., MARLO MALÍN s.r.o., MARLO MIROVICE s.r.o., MARLO ŘÍČNÍ s.r.o., MARLO VINICE s.r.o., MARLO VYSOČANY s.r.o., MARLO ŽIŽKOV s.r.o., MARLO VINOHRADY s.r.o., MARLO STODŮLKY s.r.o., MARLO OTG s.r.o. , MARLO REAL s.r.o., HELIWAY s.r.o.